MiKTeX + Uft8

Dzięki projektowi MiKTeX wykorzystanie LaTeX’a w Windows jest bardzo proste. Jeśli jednak ktoś [tak jak ja] pracuje nad tym samym projektem pod różnymi OS’ami może miec kłopoty. Wiekszośc poradników twierdzi bowiem, ze pod Linuxem należy korzystac z kodowania a Latin2 (ISO 8859-2) a pod Windows cp1250 (Win Latin 2). Dlaczego nie użyc UTF8? Poniżej przestawiam szablon dokumentu którego z powodzeniem używam

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[OT4]{polski}
\usepackage{bera}
\begin{document}
\end{document}

Trzeba tylko uważac, żeby plik źródłowy nie zawierał BOM (byte order mark).

[C++] Użycie freopen do przekierowania standardowych strumieni

Za pomocą funkcji

#include <cstdio>
FILE *freopen(const char *filename, const char *mode, FILE *stream);

możemy dokonac przekierowania standardowych strumieni (stdin, stdout, stderr), co w pewnych sytuacjach może byc bardzo pomocne.

freopen("stdout.txt", "w", stdout);
freopen("stderr.txt", "w", stderr);

[Java] static import

Jedną z nowych rzeczy dodanych w Javie 1.5 jest statyczny import.  Umożliwia on dostęp do statycznym metod i pól klasy bez odwoływania się do jej nazwy. Jest on szczególnie przydatny w przypadku klas użytkowych takich jak np java.lang.Math. Możemy wówczas napisać

import static java.lang.Math.*;
//
double r = cos(PI * theta);

zamiast

double r = Math.cos(Math.PI * theta);

Nie jest to może rewolucja, ale cecha w pewnych sytuacjach bardzo przydatna.

Właściwości w C++

No coż, w standardzie ich po prostu nie ma. Niektóre kompilatory, jak np mój ulubiony MSVC oferują je za pomocą rozszerzeń, inne nie oferują ich wcale. Wspomniany już kompilator MS wspiera je jednak znakomicie.

Składnia jest prosta

__declspec (property (get=nameOfGetFunction, put=nameOfSetFunction)) type propertyName;

np

class Renderer {
private:
   ID3D10Device* m_pDevice;
   ID3D10Device& GetDevice(){ return *m_pDevice;}
public:
   __declspec (property (get=GetDevice)) ID3D10Device& Device;
}

Szablony? Oczywiście.

template<class T>
class vec3 {
public:
  inline T get_x() const { return m_v[0]; }
  inline T get_y() const { return m_v[1]; }
  inline T get_z() const { return m_v[2]; }

  inline void set_x(T value) { m_v[0] = value; }
  inline void set_y(T value) { m_v[1] = value; }
  inline void set_z(T value) { m_v[2] = value; }

  __declspec(property(get=get_x,put=set_x)) T x ;
  __declspec(property(get=get_y,put=set_y)) T y ;
  __declspec(property(get=get_z,put=set_z)) T z ;
private:
  T m_v[3];
}

Właściwości wirtualne?


struct Shape {
   float computeArea()=0;
   __declspec(property(get=computeArea)) float Area;
}

struct Rect : Shape {
  Rect(float w, float h): m_w(w),m_h(h) {}
  float computeArea() {
    return m_w * m_h;
  }
private:
  float m_w, m_h;
}

struct Circle : Shape {
  Circle(float r) : m_radius(r) {}
  float computArea() {
    return M_PI * m_radius * m_radius;
  }
private:
  float m_radius;
}

//...
Shape& s = *new Circle(1.0f);
float area = s.Area;

Oczywiście, świat nie jest idealny, więc i rozszerzenie kompilatora __declspec(property) nie jest, m.in
właściwości nie mogą być statyczne a i z szablonami nie zawsze wszystko działa.
Jeśli ktoś potrzebuje rozwiązań nie ograniczonych do jednego kompilatora, rozwiazanie stanowi biblioteka STLSoft Properties .

STLSoft Getting Started

MSDN property(C++)

[Python] Poprawiona funkcja filter

Programowanie funkcyjne w Pythonie sprawia sporo radości :D.Istnieje wbudowana funkcja filter
przyjmująca dwa parametry : predykat i listę która zwraca listę składającą się z tych elementów, dla których predykat jest prawdziwy. Za pomocą wyrażeń listowych (ang. list comprehension) jej działanie można opisać następująco

filter(f,seq) := [ x for x in seq if f(x) ]
 

Np.


>> l = filter ( lambda x: x < 10, xrange(100))
>> print l
>> [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]

Trudno jednak używać tej funkcji z bardziej złożonymi warunkami wyboru elementów. Na szczęście rozwiązanie jest proste

import __builtin__
try: 
  all 
except NameError: 
  def all(iterable):
    for element in iterable: 
      if not element:
        return False;
    return True
  __builtin__.all = all 
  all = all

def is_iterable(obj):
  '''@return True if obj is iterable, False otherwise'''
  return hasattr(obj,'__iter__')

def Filter(fncs,seq):
  if not is_iterable(fncs):
    fncs = (fncs,)
  if not is_iterable(seq):
    seq = (seq, )
  return [ x for x in seq if all(f(x) for f in fncs)]

Mały przykład

def is_lt(n): return lambda x : x < n 
def is_gt(n): return lambda x : x > n
def is_le(n): return lambda x : x <= n
def is_ge(n): return lambda x : x >= n

def is_odd(n): return n % 2
def is_even(n): return not is_odd(n)

l = Filter( ( is_gt(10), is_le(20), is_even ) ,xrange(100 ))
print l 
[12, 14, 16, 18, 20]

[Python] Abstrakcyjne właściwości w pythonie

property to jedna z wbudowanych funkcji pythona (od wersji 2.2.). Zwraca ona obiekt implementujący protokół deskryptorów

class Shape(object):
  def __init__(self):
    pass
  def get_area(self):
    pass
  Area = property(fget = get_area)

class Rect(Shape):
  def __init__(self,w,h):
    self.width, self.height = w,h
  def get_area(self):
    return self.width * self.height

class Circle(Shape):
  def __init__(self):
    self.radius = r
  def get_area(self):
    return math.pi * self.r**2;

s = Rect(20,10)
print r.Area
s = Circle(2);
print s.Area

Niestety, ten kod nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami. Właściwości nie są abstrakcyjne. To, czego potrzebujemy ( przynajmniej ja ) znajduje się tutaj An Overrideable Alternative to the property Function in Python .

class OProperty(object):
  """Based on the emulation of PyProperty_Type() in Objects/descrobject.c"""

  def __init__(self, fget=None, fset=None, fdel=None, doc=None):
    self.fget = fget
    self.fset = fset
    self.fdel = fdel
    self.__doc__ = doc

  def __get__(self, obj, objtype=None):
    if obj is None:
      return self
    if self.fget is None:
      raise AttributeError, "unreadable attribute"
    if self.fget.__name__ == '<lambda>' or not self.fget.__name__:
      return self.fget(obj)
    else:
      return getattr(obj, self.fget.__name__)()

  def __set__(self, obj, value):
    if self.fset is None:
      raise AttributeError, "can't set attribute"
    if self.fset.__name__ == '<lambda>' or not self.fset.__name__:
      self.fset(obj, value)
    else:
      getattr(obj, self.fset.__name__)(value)

  def __delete__(self, obj):
    if self.fdel is None:
      raise AttributeError, "can't delete attribute"
    if self.fdel.__name__ == '<lambda>' or not self.fdel.__name__:
      self.fdel(obj)
    else:
      getattr(obj, self.fdel.__name__)()

I wówczas

class Shape(object):
  def __init__(self):pass
  def get_area(self): pass
  Area = OProperty(fget = get_area, doc='Calculate area of shape')

class Rect(Shape):
  def __init__(self,w,h):
    self.width, self.height = w,h
  def get_area(self):
    return self.width * self.height

class Circle(Shape):
  def __init__(self,r):
    self.radius = r
  def get_area(self):
    return math.pi * self.radius**2

s = Rect(w=10,h=10);print s.Area;
s = Circle(r=1); print s.Area;

Voila!

[D] Struktury w D

W języku C++ różnica pomiędzy klasą i strukturą sprowadza się w zasadzie do domyślnego kwalifikatora dostępu do składowych. W języku D różnica jest jednak głębsza

W D

 • struktury są typami wartości (value type) podczas gdy klasy są typami referencyjnymi (reference type).
 • brak dziedziczenia i interfejsów
 • pamięc domyślnie alokowana na stosie
struct ColorT( T ) {
	T r;
	T g;
	T b;
	T a;
};

alias ColorT!(int) Color;

struct Material {
	Color ambient;
	Color diffuse;
	Color specular;
};

Inicjalizacja struktur

Statyczna

static Material material = {
   ambient : {255,0,0,255} ,
   diffuse  : {0,255,0,255},
   specular : {255,0,0,255}
};

Dynamiczna

Polega na użyciu istniejącego egzemplarza typu

Material material;
m.diffuse  = { r:255, g:127, b:10, a:255};
m.specular = { r:127, g:127, b:0, a:255};
m.ambient  = { r:255, g:255, b:0, a:255};

Material material2 = material;

Przeciążony operator opCall

struct Material {
...
static Material opCall(Color amb, Color diff, Color spec) {
   Material m ;
   m.ambient = amb;
   m.specular= spec;
   m.diffuse = diff;
   return m;
}
...
}

Material material = Material(ambientColor, diffuseColor, specularColor);

Structs & Unions

Java : pętla „for-each”

W Javie, począwszy od wersji 1.5.0 (Tiger) pojawiła się nowa postac pętli for

for (type var : array) {
   // body-of-loop
}
for (type var : iter) {
  // body-of-loop
}

Pętla foreach umożliwia iteracje po dwóch rodzajach obiektów

 • T[] (zwykle tablice dowolnego typu)
 • java.lang.Iterable

Interfejs Iterable<T> definuje tylko jedną metodę Iterator<T> iterator(). I chociaż ta konstukcja może sie wydawac tylko lukrem syntaktycznym,  jej wpływ na czytelnośc kodu jest czasami wprost niewyobrazalny.