Single-file Play Framework application with Ammonite

Single-file Play Framework application with Ammonite courtesy of Li Haoyi ‏@li_haoyi

/**
* Single-file play framework application! Make sure everything
* works, as this is the test case that un-earthed #371
*/
load.ivy("com.typesafe.play" %% "play" % "2.5.0")
load.ivy("com.typesafe.play" %% "play-netty-server" % "2.5.0")
load.ivy("org.scalaj" %% "scalaj-http" % "2.2.1")
@
import play.core.server._, play.api.routing.sird._, play.api.mvc._
import scalaj.http._
val server = NettyServer.fromRouter(new ServerConfig(
rootDir = new java.io.File("."),
port = Some(19000), sslPort = None,
address = "0.0.0.0", mode = play.api.Mode.Dev,
properties = System.getProperties,
configuration = play.api.Configuration(
"play.server.netty" -> Map(
"maxInitialLineLength" -> 4096,
"maxHeaderSize" -> 8192,
"maxChunkSize" -> 8192,
"log.wire" -> false,
"eventLoopThreads" -> 0,
"transport" -> "jdk",
"option.child" -> Map()
)
)
)) {
case GET(p"/hello/$to") => Action { Results.Ok(s"Hello $to") }
}
Console.readLine()
server.stop()
view raw play.scala hosted with ❤ by GitHub

I hope that this awesome code snippet will encourage you to check out  Ammonite-REPL (A Modernized Scala REPL).

Play! Framework – część I

Z związku z moim zainteresowaniem Scalą i Akką naturalnym jest zajęcie się ostatnim elementem stosu reaktywnych technologii dla JVM od Typesafe – frameworkiem Play. Niniejszy wpis stanowi, mam nadzieję, pierwszy z serii wpisów opisujących moją przygodę z tym frameworkiem.

Czym jest Play?

Play jest moim zdaniem najlepszym frameworkiem ogólnego przeznaczenia dla JVM
Ogólnie rzeczy ujmując Play to implementacja wzorca MVC w oparciu o model aktów Akka połączona ze środowiskiem do zarządzania projektem i uruchamiania go

Co w nim tak bardzo mi się podoba?

Jednym z głównych filarów architektonicznych Play jest podejście bezstanowe i asynchroniczne.  W Play nie ma tradycyjnej „sesji”. Takie podejście nastręcza czasami pewne trudności, ale są one z nawiązką rekompensowane przez zalety takie jak łatwość horyzontalnego skalowania i wsparcie dla technologi reaktywnych. I Scala. Uwielbiam Scalę.

Zacznijmy jednak od podstaw.

Szkielet aplikacji Play można łatwo wygenerować za pomocą narzędzia Typesafe Activator  – activator new [name] [template-id] – ale nie jest dobry sposób na rozpoczęcie przygody z Play.

activator new my-play-app play-scala

Zacznijmy więc od minimalnej aplikacji Play do której będziemy dodawać kolejne elementy w miarę potrzeby. Minimalna aplikacja jest naprawdę niewielka i składa się z czterech plików z których jeden (application.conf) jest pusty a jeden (build.properties) tak naprawdę  opcjonalny.

$ ls -R
.:
build.properties build.sbt conf/ project/

./conf:
application.conf

./project:
plugins.sbt

build.sbt

name := """my-play-app"""

version := "1.0-SNAPSHOT"

lazy val root = (project in file(".")).enablePlugins(PlayScala)

scalaVersion := "2.11.7"

resolvers += "scalaz-bintray" at "http://dl.bintray.com/scalaz/releases"

project/plugins.sbt

// The Play plugin
addSbtPlugin("com.typesafe.play" % "sbt-plugin" % "2.5.4")

project/build.properties

sbt.version=0.13.11

Nie jest to co prawda zbyt przydatna aplikacja – ale kompiluje się i uruchamia bez przeszkód o czym możemy się przekonać wydając polecenie activator ~run w katalogu aplikacji.

Skrypt wykonujący poszczególne krotki jest dostępny jako Gist

bash <(curl -fsSL https://git.io/vKW88) my-play-app

Scala partial function literal

In Scala there’s no literal for partial function types. You have to give the exact signature of the PartialFunction

val pf: PartialFunction[Double, Double] = { case x if x >= 0 => Math.sqrt(x) }
view raw gistfile1.scala hosted with ❤ by GitHub

Though I personally prefer to use type ascription bacause you can define and lift in the same place if needed.

val pf = { case x if x >= 0 => Math.sqrt(x) } : PartialFunction[Double, Double]
view raw gistfile1.scala hosted with ❤ by GitHub

It’s unwieldy, but I’ve learned to live with it.

But lately someone (can’t remember who – sorry!) told me that you don’t need a literal because you can write your own type alias and use it with infix operator concise syntax.

type :=>[A, B] = PartialFunction[A, B]
val pf: Double :=> Double = { case x if x >= 0 => Math.sqrt(x) }
view raw gistfile1.scala hosted with ❤ by GitHub

Slick i otwarte sterowniki do komercyjnych baz

W wersji 2.0 Slicka firma Typesafe usunęła sterowniki (profile) do komercyjnych baz (Oracle, IBM DB2 i Microsoft SQL Server) i zaczęła pobierać za nie opłaty. Był to ruch w pełni legalny z punktu widzenia licencji BSD and Apache OSS ale  jednocześnie bardzo irytujący – nie tyle ze względu na koszty ile biurokratyczne wyzwania związane z uzyskaniem  zgody na zakup jakiejkolwiek dodatkowych licencji w typowym projekcie . Ruch ten spotkał się ostrą krytyką i zaowocował powstaniem sterowników wspieranych przez społeczność i dostępnych na licencji Copyleft (LGPL) – FreeSlick.

My favorite features of Scala – part I

During the last few months I’ve spent substantial amount of free time learning Scala and consider it time well spent. This article is first part describing my favorite features of Scala

Extractor Objects

Whenever you define a val or var, what comes after the keyword is not simply an identifier but rather a pattern.

val regex = "(\\d+)/(\\d+)/(\\d+)".r
val regex(year, month, day) = "2015/7/29"

The val regex is an instance of Regex, and when you use it in a pattern, you’re implicitly calling regex.unapplySeq , which extracts the match groups into a Seq[String], the elements of which are assigned in order to the variables year, month, and day.

Detecting missing and unnecessarily imported packages in OSGi bundles

When developing OSGi based application in Eclipse adding required import package declaration is assisted by PDE. In practice, it means that import package declarations are never missing – otherwise Eclipse project won’t comile and run. What programmers almost never do is to remove unnecessary declarations. Why would they if it works? In practice bundle manifests polluted with unnecessary imported packages can cause performance issues during bundle resolution and classloading and sometimes confuse Eclipse PDE during development.

To mitigate this problem I’ve created a small application leveraging the power of excellent BND library. I was really surprised when I run this tool against bundles from application I’m currently working on – some had literally hundreds of unnecessarily imported packages.

oipv 1.x
Usage: oipv [options]

 -j <jar1>,<jar2>... | --jars <jar1>,<jar2>...
    jars or folders to include
 -e <package1>,<package2> | --exclude-package <package1>,<package2>
    Package prefixes to exclude from analysis. You may want to
    excluded packages exported by JRE - javax.swing, javax.sql, etc.
    to avoid false positives
 --help
    print usage text

Application code available at GitHub (github.com) – https://github.com/jarek-przygodzki/osgi-import-package-verifier. The app itself is available here: oipv-1.0-master-f6c5c79.zip

Sprawdzanie wersji plików JAR

Niedawno znalazłem się w sytuacji, gdy musiałem sprawdzić wersje plików JAR by zapewnić zgodność tworzonego release-a z Javą 6. Nie udało mi się znaleźć gotowego narzędzia, więc napisałem coś własnego: github.com/jarek-przygodzki/jarversion.

Program jest napisany w Scali, ale dla użytkownika nie ma to znaczenia. Po zbudowanie projektu użycia jest bardzo proste

$ jarversion

jarversion 1.x
Usage: jarversion [options]

 -j <jar1>,<jar2>... | --jars <jar1>,<jar2>...
    jars to include
 --verbose
    be verbose
 --help
    print usage text
Print jar file version number defined as the maximum version of all classes contained within jar file

$ jarversion --jars "/apps/dev/eclipse-jee-mars-R/eclipse/plugins/com.ibm.icu_54.1.1.v201501272100.jar,/apps/dev/eclipse-jee-mars-R/eclipse/plugins/com.sun.el_2.2.0.v201303151357.jar"

/apps/dev/eclipse-jee-mars-R/eclipse/plugins/com.ibm.icu_54.1.1.v201501272100.jar = ClassVersion(49,0)
/apps/dev/eclipse-jee-mars-R/eclipse/plugins/com.sun.el_2.2.0.v201303151357.jar = ClassVersion(50,0)

Można oczywiście poprawić kilka rzeczy, w szczególności format wyjścia i prezentować informacje, że np. 45.0 to JDK 1.1 a 52.0 to J2SE 8 ale nawet w obecnej postaci aplikacja spełnia swoje zadanie