Publishing a port from a running Docker container

It’s not obvious, but it’s possible to publish an additional port from a running Docker container.

Note: Assuming container is attached to user-defined bridge network or default bridge network. Publishing ports doesn’t make sense with MacVLAN or IPVLAN since then every container has a uniquely routable IP address and can offer service on any port.

What can we do to make container port externally accessible?
One possibile solution is to exploit the fact that communication between containers inside the same bridge network is switched at layer 2 and they can communiate with each other without any restrictions (unless ICC is disabled, that is). That means when can run another container with socat inside target network with published port and setup forwarding

docker run --rm -it \
	--net=[TARGET_NETWORK]
	-p [PORT]:[PORT] \
	bobrik/socat TCP-LISTEN:[PORT],fork TCP:[CONTAINER_IP]:[CONTAINER_PORT]

What else can we do do? It’s not immediately obvious, but each bridge network is reachable from the host. We can verify with `ip route show` that in host’s routing table exists routing table entry for each bridge network

$ ip route show
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 
172.18.0.0/16 dev br-b4247d00e80c proto kernel scope link src 172.18.0.1
172.19.0.0/16 dev br-acd7d3307ea3 proto kernel scope link src 172.19.0.1

That means we can as well setup socat relay in host network namespace

docker run --rm -it \
	--net=host \
	-p [PORT]:[PORT] \
	bobrik/socat TCP-LISTEN:[PORT],fork TCP:[CONTAINER_IP]:[CONTAINER_PORT]

or just run socat directly on host

socat TCP-LISTEN:[PORT],fork TCP:[CONTAINER_IP]:[CONTAINER_PORT]

But we can still do better! We can replace socat relay with iptables DNAT. For inbound traffic, we’ll need to create a custom rule that uses Network Address Translation (NAT) to map a port on the host to the service port in the container. We can do that with a rule like this:

# must be added into DOCKER chain
 iptables -t nat -A DOCKER -p tcp -m tcp \
  --dport [PORT] -j DNAT \
  --to-destination [CONTAINER_IP]:[CONTAINER_PORT]

This is pretty much how Docker publishes ports from containers using the bridged network when option -publish|-p is used with docker run. The only difference is that DNAT rule created by Docker is restricted not to affect traffic originating from bridge

 iptables -t nat -A DOCKER ! -i [BRIDGE_NAME] -p tcp -m tcp \
  --dport [PORT] -j DNAT \
  --to-destination [CONTAINER_IP]:[CONTAINER_PORT]
Reklamy

Monitorowanie i przechwytywanie ruchu sieciowego kontenerów Dockera

Ten wpis to krótki tutorial jak przechwycić ruch sieciowych z wybranych kontenerów Dockera, np. usług uruchomionych w ramach klastra Docker Swarm.

Na początek minimum teorii. Docker używa przestrzeni nazw w celu zapewnienia izolacji procesów. Przestrzenie nazw (których od jądra 4.10 jest 7 rodzajów) są cechą jądra systemu Linux, która pozwala na izolację i wirtualizację zasobów systemowych. Funkcja przestrzeni nazw jest taka sama dla każdego typu: każdy proces jest powiązany z przestrzenią nazw danego rodzaju i może wykorzystywać zasoby powiązane z tą przestrzenią, oraz, w stosownych przypadkach, przestrzeniami nazw potomków. W kontekście ruchu sieciowego interesuje nas przestrzeń nazw dla sieci (network namespace).

Sieciowe przestrzenie nazw wirtualizują stos sieciowy – umożliwiają odizolowanie całego podsystemu sieciowego dla grupy procesów. Każda przestrzeń nazw posiada prywatny zestaw adresów IP, własną tabelę routingu, listę gniazd, tabelę śledzenia połączeń, zaporę i inne zasoby związane z siecią.

W celu przechwycenia ruchu sieciowego kontenera musimy uruchomić nasz program przechwytujący (tdpdump, tshark, etc.) w kontekście właściwej przestrzeni sieciowej docelowego kontenera. Jak to zrobić? Istnieją dwa typowe sposoby, w zależności od tego, czy chcemy skorzystać z oprogramowania dostępnego w systemie hosta czy też wolimy uruchomić stosowne narzędzia w kontenerze.

nsenter

nsenter umożliwia uruchomienie procesu (domyślnie shella) we wskazanych przestrzeniach nazw docelowego procesu. W przypadku kontenerów Dockera typowy sposób postępowania polega na tym, że najpierw znajdujemy identyfikator kontenera, a następnie jego PID w przestrzeni procesów hosta.

mkdir ~/data
CID=$(docker ps --format {{.Names}} | grep CONTAINER_NAME)
PID=$(docker inspect --format {{.State.Pid}} $CID)
nsenter --target $PID --net tcpdump -i any \
    -w ~/data/$(hostname)-$(date +%Y-%m-%d_%H-%M).pcap

Przełącznik -i any powoduje przechwytywanie ruchu z wszystkich interfejsów sieciowych (za pomocą tcpdump -D lub ip addr show można sprawdzić jakich dokładnie). Jeśli wersja nsenter dostępna w repozytorium dystrybucji nie jest odpowiednia można zainstalować aktualną w sposób opisany tutaj.

Uruchomienie kontenera z wybranymi narzędziami w przestrzeni sieciowej docelowego kontenera przez –net=container:<name|id>

Uruchamiając kontener można użyć istniejącej przestrzeni sieciowej związanej z kontenerem który chcemy monitorować; stosując opcję –net=container: można uruchomić procesy używając wirtualnego stosu sieciowego, który został już utworzony w innym kontenerze.
Ta opcja jest wygodna, gdy nie możemy/nie chcemy instalować niczego w systemie hosta. Często używanym do tego celu kontenerem z mnóstwem dostępnych narzędzie jest nicolaka/netshoot

mkdir ~/data
CID=$(docker ps --format {{.Names}} | grep CONTAINER_NAME)
docker run --rm -it -v ~/data:/data \
    --net=container:$CID nicolaka/netshoot \
    tcpdump -i any -w /data/$(hostname)-$(date +%Y-%m-%d_%H-%M).pcap

On why and how to exit JVM on OnOutOfMemoryError

For a long time all my JVM-based Docker images were configured to exit on OOM error with -XX:OnOutOfMemoryError=”kill -9 %p” (%p is the current JVM process PID placeholder). It works well with XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError, because JVM will dump heap first, and then execute OnOutOfMemoryError command (see the relevant code in vm/utilities/debug.cpp ). But with version 8u92 there’s now a JVM option in the JDK to make the JVM exit when an OutOfMemoryError occurs:

From the release notes:

ExitOnOutOfMemoryError
When you enable this option, the JVM exits on the first occurrence of an out-of-memory error. It can be used if you prefer restarting an instance of the JVM rather than handling out of memory errors.

CrashOnOutOfMemoryError
If this option is enabled, when an out-of-memory error occurs, the JVM crashes and produces text and binary crash files.

Enhancement Request: JDK-8138745 (parameter naming is wrong though JDK-8154713ExitOnOutOfMemoryError instead of ExitOnOutOfMemory)

 

Why exit on OOM? OutOfMemoryError may seem like any other exception, but if it escapes from Thread.run() it will cause thread to die. When thread dies it is no longer a GC root, and thus all references kept only by this thread are eligible for garbage collection. While it means that JVM has a chance recover from OOME, its not recommended that you try. It may work, but it is generally a bad idea. See this answer on SO.

JVM in Docker and PTRACE_ATTACH

Docker nowadays (since 1.10, the original pull request is here docker/docker/#17989) adds some security to running containers by wrapping them in both AppArmor (or presumably SELinux on RedHat systems) and seccomp eBPF based syscall filters (here’s a nice article about it). And ptrace is disabled in the default seccomp profile.

$ docker run alpine sh -c 'apk add -U strace && strace echo'
fetch http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.4/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz
fetch http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.4/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz
(1/1) Installing strace (4.11-r2)
Executing busybox-1.24.2-r11.trigger
OK: 6 MiB in 12 packages
strace: ptrace(PTRACE_TRACEME, ...): Operation not permitted
+++ exited with 1 +++

Why am I writing about this? Because some JDK tools depend on PTRACE_ATTACH on Linux. One of them is  very useful jmap.

Turning seccomp off (–security-opt seccomp=unconfined) is not recommended, but we can add just this one explicit capability  with –cap-add=SYS_PTRACE.

$ docker run --cap-add=SYS_PTRACE alpine sh -c 'apk add -U strace && strace echo'
fetch http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.4/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz
fetch http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.4/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz
(1/1) Installing strace (4.11-r2)
Executing busybox-1.24.2-r11.trigger
OK: 6 MiB in 12 packages
execve("/bin/echo", ["echo"], [/* 5 vars */]) = 0
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7feaca3a8b28) = 0
set_tid_address(0x7feaca3a8b60) = 10
mprotect(0x7feaca3a5000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x558c47ec6000, 16384, PROT_READ) = 0
getuid() = 0
write(1, "\n", 1) = 1
exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++

Docker Compose supports cap_add since version 1.1.0 (2015-02-25).

If you run into an issue with the jmap and jstack from OpenJDK failing with exception java.lang.RuntimeException: unknown CollectedHeap type : class sun.jvm.hotspot.gc_interface.CollectedHeap make sure you install openjdk-debuginfo package (or openjdk-8-dbg or something similiar depending on distro).

Play! Framework – część I

Z związku z moim zainteresowaniem Scalą i Akką naturalnym jest zajęcie się ostatnim elementem stosu reaktywnych technologii dla JVM od Typesafe – frameworkiem Play. Niniejszy wpis stanowi, mam nadzieję, pierwszy z serii wpisów opisujących moją przygodę z tym frameworkiem.

Czym jest Play?

Play jest moim zdaniem najlepszym frameworkiem ogólnego przeznaczenia dla JVM
Ogólnie rzeczy ujmując Play to implementacja wzorca MVC w oparciu o model aktów Akka połączona ze środowiskiem do zarządzania projektem i uruchamiania go

Co w nim tak bardzo mi się podoba?

Jednym z głównych filarów architektonicznych Play jest podejście bezstanowe i asynchroniczne.  W Play nie ma tradycyjnej „sesji”. Takie podejście nastręcza czasami pewne trudności, ale są one z nawiązką rekompensowane przez zalety takie jak łatwość horyzontalnego skalowania i wsparcie dla technologi reaktywnych. I Scala. Uwielbiam Scalę.

Zacznijmy jednak od podstaw.

Szkielet aplikacji Play można łatwo wygenerować za pomocą narzędzia Typesafe Activator  – activator new [name] [template-id] – ale nie jest dobry sposób na rozpoczęcie przygody z Play.

activator new my-play-app play-scala

Zacznijmy więc od minimalnej aplikacji Play do której będziemy dodawać kolejne elementy w miarę potrzeby. Minimalna aplikacja jest naprawdę niewielka i składa się z czterech plików z których jeden (application.conf) jest pusty a jeden (build.properties) tak naprawdę  opcjonalny.

$ ls -R
.:
build.properties build.sbt conf/ project/

./conf:
application.conf

./project:
plugins.sbt

build.sbt

name := """my-play-app"""

version := "1.0-SNAPSHOT"

lazy val root = (project in file(".")).enablePlugins(PlayScala)

scalaVersion := "2.11.7"

resolvers += "scalaz-bintray" at "http://dl.bintray.com/scalaz/releases"

project/plugins.sbt

// The Play plugin
addSbtPlugin("com.typesafe.play" % "sbt-plugin" % "2.5.4")

project/build.properties

sbt.version=0.13.11

Nie jest to co prawda zbyt przydatna aplikacja – ale kompiluje się i uruchamia bez przeszkód o czym możemy się przekonać wydając polecenie activator ~run w katalogu aplikacji.

Skrypt wykonujący poszczególne krotki jest dostępny jako Gist

bash <(curl -fsSL https://git.io/vKW88) my-play-app